Предлагают стать наркозакладчиком?

infografika predlagayut stat narkozakladchikom